PRIVADESA

D’acord amb allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant, LOPD), així com al seu Reglament de Desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre (d’ara endavant , RLOPD) i al Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant , RGPD),KUYDISEÑ S.L informa els usuaris de la seva Política de Protecció de Dades, perquè aquests determinin lliurement i voluntàriament si volen facilitar les dades personals que se li puguin requerir en ocasió de la subscripció o alta en alguns dels Serveis oferts. Tret dels camps en què s’indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries.

KUYDISEÑ S.L es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats o exigències legislatives i jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria, tenint en tot moment en compte els legítims interessos del consumidor o usuari. Certs serveis prestats al Portal poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de dades personals.

Confidencialitat en el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal dels usuaris

Les dades personals recollides a través de www.puredesigns.es seran tractades de forma secreta i confidencial.

Les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporades als registres d’activitats de tractament automatitzats corresponents titularitat i responsabilitat de KUYDISEÑ S.L

KUYDISEÑ S.L proporcionarà als Usuaris els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ al lliurament de les dades personals, puguin accedir a aquest avís sobre la Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal oa qualsevol altra informació rellevant, i puguin prestar el seu consentiment per tal que KUYDISEÑ S.L procedeixi al tractament automatitzat de les dades personals dels Usuaris. L’acceptació de l’Usuari perquè les vostres dades puguin ser tractades té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius.

Finalitat de la recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal

KUYDISEÑ S.L com a responsable del tractament us informa que la recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal sol·licitades té com a finalitat la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis oferts per KUYDISEÑ S.L a la web en cada moment, tot el anterior basat en la relació contractual que mantingui amb KUYDISEÑ S.L o el seu consentiment. Així mateix, basat en l’interès legitim, té com a finalitat l’estudi quantitatiu i qualitatiu de les visites i de la utilització dels serveis per part dels usuaris, el disseny de nous serveis relacionats amb els serveis propis de KUYDISEÑ S.L i les seves actualitzacions, i l’enviament per mitjans tradicionals i electrònics d’informació tècnica, operativa, aquella relacionada amb els paràmetres concrets seleccionats per l’Usuari al Formulari de Subscripció, formularis d’enquestes o informació comercial o publicitària sobre els productes i serveis oferts per KUYDISEÑ S.L o per tercers Col·laboradors.

En cap cas KUYDISEÑ S.L utilitzarà les dades personals dels Usuaris per a fins diferents de les anteriorment esmentats.

L’Usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a comunicar aKUYDISEÑ S.L  els canvis que s’hi produeixin. L’Usuari té dret a oposar-se al tractament de qualsevol de les seves dades que no siguin imprescindibles per a la subscripció del contracte i a la seva utilització per a qualsevol finalitat diferent del manteniment de la seva relació contractual.

Dades personals de tercers subministrades per l’Usuari a KUYDISEÑ S.L

En el cas que l’Usuari faciliti dades personals de tercers, KUYDISEÑ S.L no es pot responsabilitzar del compliment dels principis d’informació i consentiment, per la qual cosa l’Usuari haurà de garantir a KUYDISEÑ S.L haver informat prèviament i obtingut el consentiment exprés del titular dels mateixos per comunicar les seves dades a KUYDISEÑ S.L, Per això, haurà d’informar-los de la present política de privadesa i obtenir el consentiment exprés per al tractament de les seves dades per part de KUYDISEÑ S.L , L’Usuari respondrà davant de KUYDISEÑ S.L i mantindrà indemne a KUYDISEÑ S.L de qualsevol incompliment en què es pogués incórrer per aquest fet.

Cessió de dades personals dels Usuaris a tercers

La cessió de les dades personals dels Usuaris a tercers no es realitzarà sense el consentiment previ dels Usuaris. En aquest cas, KUYDISEÑ S.L informarà expressament a l’Usuari sobre la cessió de les seves dades de caràcter personal a tercers.

ndicant la identitat dels cessionaris i la finalitat de la cessió de les dades de caràcter personal.

No obstant el que assenyala el paràgraf anterior, l’Usuari consenteix que s’utilitzarà la informació de les seves dades personals quan així sigui requerit per les Administracions Públiques, Agència Tributària, Tribunals i Autoritats administratives competents o per mandat judicial; així com també, en general, a les persones físiques o jurídiques a les quals sigui necessari comunicar les dades esmentades per a la correcta i millor atenció del client o per obligació legal.

L’acceptació de l’Usuari perquè les vostres dades puguin ser cedides té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius.

Temps de conservació de les dades personals

Les seves dades seran conservades el temps mínim necessari per a la correcta prestació del servei ofert així com per atendre les responsabilitats que se’n poguessin derivar i de qualsevol altra exigència legal.

En el cas d’ús de les vostres dades per rebre comunicacions comercials de KUYDISEÑ S.L, les vostres dades seran mantingudes fins que manifesti la vostra voluntat de deixar de rebre aquestes comunicacions, ja sigui pel mitjà ofert en la pròpia comunicació oa través d’una de les formes que es recullen al següent punt.

Drets dels Usuaris en relació amb les vostres dades personals

Els Usuaris tenen reconeguts, i podran exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades per a això hauran d’enviar una carta o correu electrònic, adjuntant còpia del seu DNI o un altre document d’identificació equivalent, a la següent adreça:

c/Historiador Ros núm. 18 1r

46630 La Font de la Figuera (València)

kuydisen@gmail.com

Models, formularis i més informació disponible sobre els seus drets a la pàgina web de l’autoritat de control nacional, Agència Espanyola de Protecció de Dades www.agpd.es.

Seguretat i actualització de les vostres dades personals

KUYDISEÑ S.L  ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerides, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades en atenció a l’estat de la tècnica d’acord amb la legalitat vigent. Tot i això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

És important que, perquè puguem mantenir les vostres dades personals actualitzades, ens informeu sempre que se’n produeixi una modificació.

Delegat de Protecció de Dades

El Delegat de Protecció de Dades de KUYDISEÑ S.L, conegut popularment com a DPO (en anglès, Data Protection Officer), serà el garant dins de KUYDISEÑ S.L del compliment de la normativa de la protecció de dades.

Podràs contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de la següent adreça:

c/Historiador Ros núm. 18 1r

46630 La Font de la Figuera (València)

kuydisen@gmail.com

Baixa al servei de l’enviament de comunicacions comercials

L’Usuari té dret a revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per a l’enviament de comunicacions comercials notificant a KUYDISEÑ S.L que no vol seguir rebent-les. Per això, l’Usuari podrà o bé revocar el seu consentiment en la forma descrita a l’apartat anterior relatiu als drets dels usuaris en relació amb les seves dades personals o bé punxar a l’enllaç inclòs a cada comunicació comercial cancel·lant per tant, l’enviament de comunicacions comercials electròniques.